Cute
Jul 24, 2012

Cute bird: Oh stop

funny bird blushing yellow